صمغ گوار کارخانه های تولیدی کوچک گزارش پروژه

ﺍﺛﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻮﺍﺹ ﺭﺋﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﺧﻤﻴﺮ ﻭ - ResearchGate

28 آگوست 2009 ... در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﯿﺪروﮐﻠﻮﺋﯿﺪﻫﺎي ﮔﻮار، ﭘﮑﺘﯿﻦ و زاﻧﺘﺎن در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ... ﺑﯿـﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗـﺎﺛﯿﺮ و ﻧـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪﺻـﻤﻎ زاﻧﺘـﺎن و ﺳـﭙﺲ ﮔـﻮار ﺑـﻮد ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎن ﺗﺎزه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻓﺰودن ﻫﯿﺪروﮐﻠﻮﺋﯿﺪ ﮔﻮار ﺑﺎﻋﺚاﯾﺠﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ .... ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ دزﻣﺎﯾـﻪ ... ﺶ ﺑﺰرگ ﺑـﻪ ﮐﻮﭼـﮏ روي ﻫـﻢ ﻗـﺮار ... ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫ. ﻨﺮ. ي.ﺳﺎﯾﻤﻮن. 9. اﻧﮕﻠـﺴﺘﺎن ﺗﮑـﺎن داده ﺷـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ آرد. ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه روي ﻫـﺮ ... درﺻﺪ ﮔﺰارش.

چت آنلاین

ﻫﺎي رﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن روﻏﻦ در آب ﺗﺄﺛﯿﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻤﻎ ﮐﺘ - Iranian Journal of ...

16 سپتامبر 2013 ... ﺻﻤﻎ ﮐﺘﯿﺮا، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮاي اﻣﻮﻟﺴﯿﻔﺎﯾﺮﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻠﮑﻮل ﺳﻨﺘﺰي ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻮﭘﻠﯿﻤﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺑﺮﭘﺎﯾﺪاري و. ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي. ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن. ﻫﺎي روﻏﻦ در آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ . ﻣﻮاد و روش. ﻫﺎ ... اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﮐﯿﻨﺘﯿﮑـﯽ ﭘﺎﯾﺪارﻧـﺪ .... ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﯾﺮﮔﺰارش ﺷﺪ. : )2( ..... on sodium caseinate—guar gum interactions in.

چت آنلاین

ﻫﯿﺪروﮐﻠﻮﺋﯿﺪﻫﺎي ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯽ ﻣﺘﯿﻞ ﺳﻠﻮﻟﺰ، ﭘﮑﺘﯿﻦ و ﮔﻮار ﺑ

6 جولای 2018 ... 337. ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ. ﻫﯿﺪروﮐﻠﻮﺋﯿﺪﻫﺎي ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯽ ﻣﺘﯿﻞ ﺳﻠﻮﻟﺰ، ﭘﮑﺘﯿﻦ و ﮔﻮار ﺑﺮ. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ... آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزيو ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ، ﺳﺎزﻣﺎن. ﺗﺤﻘﯿﻘ. ﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزي، ﻣﺸﻬﺪ ، اﯾﺮان ... اﯾﻦﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮه اﻧﮕﻮر ﻧﯿﻤﻪ. ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺎﻟﺶ. ﭘﺬﯾﺮي زﯾﺎد و. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي .... ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ وروﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ... ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺳﺎزي ..... ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻤﻎ ﮔﻮار در ﺳﻄﺢ.

چت آنلاین

علوم و صنایع غذایی - کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

11 جولای 2015 ... عنوان پایان نامه ... تولید و ارزیابی برخی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی ورقه-خوراکی بر ... 4- بررسی تاثیر کمپلکس نشاسته های مختلف با صمغ دانه بالنگو جهت..... هر چند کوتاه هضم دهانی بر میزان رهایش نهایی گلوکز در شرایط روده کوچک .... درمحیط کشت با بستر جامد به خصوص ضایعات کارخانه های صنایع غذایی؛

چت آنلاین

اصل مقاله - علوم غذایی و تغذیه

26 جولای 2016 ... شیمی، تولید لوازم آرایشی، داروسازی، نساجیو صنعت ... اند مانند: دانه خرنوب، گوار، دانه... سانتی متر، گل های کوچک مایل به بنفش و ... برای جایگزینی مناسب برای برخی ازصمغ های تجاری ..... ت که با توجه به نتایج گزارش شده توسط.

چت آنلاین

SID.ir | مقاله كوتاه: تاثير صمغ هاي گوار و دانه ريحان بر ويژگي هاي ...

امروزه، ارتباط مصرف زياد چربي با بيماري هاي مختلف شناخته شده است. بنابراين،افراد جامعه مصرف فراورده هاي غذايي کم چرب را به انواع با چربي کامل ترجيح مي دهند.

چت آنلاین

های گوار و ثعلب یکی مخلوط صمغ دانه ریحان با ... - پژوهش های صنایع غذایی

20 ا کتبر 2015 ... پاسکال بر ثانیه(. واژگان. کلیدی: ثعلب،. صمغ. دانه ریحان، گوار. مقدمه ... کوچک. و.آروما. ی. مطلوب. بوده. که. در. یا. ران. رشد. یم. کند . دانه. ها. ی. نیا. یگ. اه. با. موس ...گزارش. شده. است. ) آزوما. و. ساکاموتو،. 2003. (. دانه. یر. حان. یگ. اه. ی. از. یت. ره ....تولید. مخلو. ط. ینا. صمغ. ها. بر. ای. ا. ستفا. ده. در. فر. آورده. ها. ی. اغذ. یی. می.

چت آنلاین

تاثير صمغ هاي گوار و زانتان به عنوان جايگزين بخشي از چربي بر ...

عنوان مقاله: تاثير صمغ هاي گوار و زانتان به عنوان جايگزين بخشي از چربي بر خواص... جايگزين هاي چربي داراي ويژگي هاي منحصر به فردي بوده که به منظور افزايش...

چت آنلاین

ﺍﺛﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻮﺍﺹ ﺭﺋﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﺧﻤﻴﺮ ﻭ - ResearchGate

28 آگوست 2009 ... در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﯿﺪروﮐﻠﻮﺋﯿﺪﻫﺎي ﮔﻮار، ﭘﮑﺘﯿﻦ و زاﻧﺘﺎن در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ... ﺑﯿـﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗـﺎﺛﯿﺮ و ﻧـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪﺻـﻤﻎ زاﻧﺘـﺎن و ﺳـﭙﺲ ﮔـﻮار ﺑـﻮد ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎن ﺗﺎزه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻓﺰودن ﻫﯿﺪروﮐﻠﻮﺋﯿﺪ ﮔﻮار ﺑﺎﻋﺚاﯾﺠﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ .... ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ دزﻣﺎﯾـﻪ ... ﺶ ﺑﺰرگ ﺑـﻪ ﮐﻮﭼـﮏ روي ﻫـﻢ ﻗـﺮار ... ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫ. ﻨﺮ. ي.ﺳﺎﯾﻤﻮن. 9. اﻧﮕﻠـﺴﺘﺎن ﺗﮑـﺎن داده ﺷـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ آرد. ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه روي ﻫـﺮ ... درﺻﺪ ﮔﺰارش.

چت آنلاین

فـیـبـر و کاربرد آن در صنایع غذایی - Fooda.ir

30 جولای 2015 ... فيبر سيب زميني امتيازات و خواص فيبرهاي نامحلول را با ويژگي هاي ... بواسطهمحتواي فيبري بالا، فيبر سيب زميني را در توليد محصولات .... روده كوچك: رقیق شدنمحتویات روده؛ افزایش حجم روده و جلوگیری از چسبندگی؛ جذب آرام مواد غذایی. ... منظوراستفاده می شوند (صمغ های مثل گوار، گزانتان و پکتین، فیبر هستند).

چت آنلاین

لیست کامل شرکت ها - ircreative - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

24 ا کتبر 2018 ... ... ایجاد فضاهای مجازی-طاقچه های مجازی شهرداری اصفهان- مدل سازی مجازی سه بعدی- مدلسازی مجسمه های بزرگ به صورت سه بعدی 2-تولید بازی های ویدیویی...

چت آنلاین

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ ﻃﺮح ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﯿﻮ ﺗﮑﻨ - سازمان صنایع کوچک

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ زﯾﺘﻮن ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺷﺪه و ﺳﺲ ﺳﻮﯾﺎ،. ﭘﺮوژه. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ..... ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﻧﺸﺎﺳﺘﮥ ﻏﻼت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روش آﻧﺰﯾﻤﯽ، در ...ﮔﺰارش اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي. ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺻﻼح آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺻﻤﻎ guar.

چت آنلاین

ﻫﺎي رﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن روﻏﻦ در آب ﺗﺄﺛﯿﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻤﻎ ﮐﺘ - Iranian Journal of ...

16 سپتامبر 2013 ... ﺻﻤﻎ ﮐﺘﯿﺮا، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮاي اﻣﻮﻟﺴﯿﻔﺎﯾﺮﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻠﮑﻮل ﺳﻨﺘﺰي ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻮﭘﻠﯿﻤﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺑﺮﭘﺎﯾﺪاري و. ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي. ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن. ﻫﺎي روﻏﻦ در آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ . ﻣﻮاد و روش. ﻫﺎ ... اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﮐﯿﻨﺘﯿﮑـﯽ ﭘﺎﯾﺪارﻧـﺪ .... ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﯾﺮﮔﺰارش ﺷﺪ. : )2( ..... on sodium caseinate—guar gum interactions in.

چت آنلاین

روش هب یال س ژل فناوری با تولید شده خواص کیفی دوغ ها بر پایداری و ...

8 سپتامبر 2014 ... های پایین صمغ زانتان و صمغ عربی اندیس a*. کاهش و در غلظت .... کاراگینان )صمغجاذب( و صمغ گوار کام ). صمغ. غیرجاذب( ... )اسمیت. 2000. (. هدف از این تحقیق تهیه ژلسیال بر پایه دوغ با استفاد ..... دوغ در مطالعات دیگر نیز گزارش شده است )جانحوج. وهمکاران ... رخ داده، ذرات. کوچک مولکول تشکیل شده اند، میزان انعکاس نور...

چت آنلاین

روش هب یال س ژل فناوری با تولید شده خواص کیفی دوغ ها بر پایداری و ...

8 سپتامبر 2014 ... های پایین صمغ زانتان و صمغ عربی اندیس a*. کاهش و در غلظت .... کاراگینان )صمغجاذب( و صمغ گوار کام ). صمغ. غیرجاذب( ... )اسمیت. 2000. (. هدف از این تحقیق تهیه ژلسیال بر پایه دوغ با استفاد ..... دوغ در مطالعات دیگر نیز گزارش شده است )جانحوج. وهمکاران ... رخ داده، ذرات. کوچک مولکول تشکیل شده اند، میزان انعکاس نور...

چت آنلاین

SID.ir | مقاله كوتاه: تاثير صمغ هاي گوار و دانه ريحان بر ويژگي هاي ...

امروزه، ارتباط مصرف زياد چربي با بيماري هاي مختلف شناخته شده است. بنابراين،افراد جامعه مصرف فراورده هاي غذايي کم چرب را به انواع با چربي کامل ترجيح مي دهند.

چت آنلاین

های گوار و ثعلب یکی مخلوط صمغ دانه ریحان با ... - پژوهش های صنایع غذایی

20 ا کتبر 2015 ... پاسکال بر ثانیه(. واژگان. کلیدی: ثعلب،. صمغ. دانه ریحان، گوار. مقدمه ... کوچک. و.آروما. ی. مطلوب. بوده. که. در. یا. ران. رشد. یم. کند . دانه. ها. ی. نیا. یگ. اه. با. موس ...گزارش. شده. است. ) آزوما. و. ساکاموتو،. 2003. (. دانه. یر. حان. یگ. اه. ی. از. یت. ره ....تولید. مخلو. ط. ینا. صمغ. ها. بر. ای. ا. ستفا. ده. در. فر. آورده. ها. ی. اغذ. یی. می.

چت آنلاین

روش استخراج از معادن زغال سنگ معرفی

استاندارد روش های عملیاتی استخراج از معادن زغال سنگ. .... صمغ گوار کارخانه هایتولیدی کوچک گزارش پروژه · موتور سنگ شکن فکی مشخصات فنی · مجموع فککارخانه...

چت آنلاین

تولید کمپوت و کنسرو - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

کتاب درسي تولید کمپوت و کنسرو شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي یك یا ....حفظ کیفیت مواد اولیه گیاهی مؤثر است، بسیاری از کارخانه های موفق و بزرگ، باصاحبان ..... از انواع صمغ ها می توان صمغ گوار، آلژینات ها، ... در خصوص منابع مختلفشیرین کننده تحقیق کنید و مزیت و محدودیت استفاده از هر کدام ...... نتیجه را گزارشکنید.

چت آنلاین

ﻫﯿﺪروﮐﻠﻮﺋﯿﺪﻫﺎي ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯽ ﻣﺘﯿﻞ ﺳﻠﻮﻟﺰ، ﭘﮑﺘﯿﻦ و ﮔﻮار ﺑ

6 جولای 2018 ... 337. ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ. ﻫﯿﺪروﮐﻠﻮﺋﯿﺪﻫﺎي ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯽ ﻣﺘﯿﻞ ﺳﻠﻮﻟﺰ، ﭘﮑﺘﯿﻦ و ﮔﻮار ﺑﺮ. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ... آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزيو ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ، ﺳﺎزﻣﺎن. ﺗﺤﻘﯿﻘ. ﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزي، ﻣﺸﻬﺪ ، اﯾﺮان ... اﯾﻦﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮه اﻧﮕﻮر ﻧﯿﻤﻪ. ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺎﻟﺶ. ﭘﺬﯾﺮي زﯾﺎد و. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي .... ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ وروﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ... ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺳﺎزي ..... ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻤﻎ ﮔﻮار در ﺳﻄﺢ.

چت آنلاین

تاثير صمغ هاي گوار و زانتان به عنوان جايگزين بخشي از چربي بر ...

عنوان مقاله: تاثير صمغ هاي گوار و زانتان به عنوان جايگزين بخشي از چربي بر خواص... جايگزين هاي چربي داراي ويژگي هاي منحصر به فردي بوده که به منظور افزايش...

چت آنلاین

لیست کامل شرکت ها - ircreative - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

24 ا کتبر 2018 ... ... ایجاد فضاهای مجازی-طاقچه های مجازی شهرداری اصفهان- مدل سازی مجازی سه بعدی- مدلسازی مجسمه های بزرگ به صورت سه بعدی 2-تولید بازی های ویدیویی...

چت آنلاین

تاثیر مخلوط صمغ گوار- آلژینات بر کیفیت و بیاتی نان پخته شده در ...

در این تحقیق کیفیت و بیاتی نمونه های نان پخته شده با سیستم های جابجایی،مایکروویو و ترکیبی جابجایی - مایکروویو در حضور مخلوط صمغ گوار- آلژینات مورد...

چت آنلاین

گزارش پروژه رایگان - صفحه خانگی

دسترسی رایگان به پروژه های دانشگاهی و دانشجویی، گزارش کارآموزی، نمونه سوالاتامتحانی، جزوات درسی، گزارشهای آزمایشگاهی ... دانلود تحقیق و مقاله کاراموزی پایاننامه پروژه های دانشجویی ... دانلود رایگان پروژه کارآفرینی تولید و مونتاژ تابلوهایبرق . ... گزارش پروژه های بتن با استفاده از شن و ماسه · پودر صمغ گوار گزارش پروژههند...

چت آنلاین

گزارش پروژه رایگان - صفحه خانگی

دسترسی رایگان به پروژه های دانشگاهی و دانشجویی، گزارش کارآموزی، نمونه سوالاتامتحانی، جزوات درسی، گزارشهای آزمایشگاهی ... دانلود تحقیق و مقاله کاراموزی پایاننامه پروژه های دانشجویی ... دانلود رایگان پروژه کارآفرینی تولید و مونتاژ تابلوهایبرق . ... گزارش پروژه های بتن با استفاده از شن و ماسه · پودر صمغ گوار گزارش پروژههند...

چت آنلاین

تاثیر مخلوط صمغ گوار- آلژینات بر کیفیت و بیاتی نان پخته شده در ...

در این تحقیق کیفیت و بیاتی نمونه های نان پخته شده با سیستم های جابجایی،مایکروویو و ترکیبی جابجایی - مایکروویو در حضور مخلوط صمغ گوار- آلژینات مورد...

چت آنلاین

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺻﻤﻎ ﮔﻮار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻ

4 دسامبر 2012 ... ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻤﻎ ﮔﻮار ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ دي اﺳﺘﻴﻞ در ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. ي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ.ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺷﻮد . واژه. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي: ﮔﻮار، ﻣﺎﺳﺖ ﻛﻢ ﭼﺮب، آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺣﺴﻲ، دي...

چت آنلاین