معرفی خرد کردن و غربال بوته

فایل PDF

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻌﺪادي از ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻠﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻛﺮدن آﻓﺎت ......... 238 ...... ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ. ﻃﻮل دوره رﺷﺪ. )روز(. 135. ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺠ. ﻪ ﺑﺎرور در ﻫﺮ ﺑﻮﺗﻪ. 18. ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ. (. ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ. ) 157 ...... ﻣﺘﺮ ﻏﺮﺑﺎل. ﺷﻮد، ﺳﭙﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . از ﻃﺮف. دﻳﮕﺮ، ﻛﻠﻮﺧﻪ. ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺧﺎك ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺮد ﺷﻮﻧﺪ.

چت آنلاین

قم در مسیر تاریخ (5)/«نگاهی به زبان و لهجه مردم قم»

کتابخانه · معرفی کتاب ... در این ترجمه چند کلمه به لهجه محلی قدیمی قم به چشم می خورد کههنوز هم در میان قمی ها متداول است و از .... گُنْدَل (با ضمه گ و سکون نون و فتحه دال و لام آخر) = بوته پنبه که هنوز پنبه آنبیرون .... بیختن (بر وزن ریختن) = غربال کردن .

چت آنلاین

4683 K - زراعت و اصلاح نباتات

فعال کردن تقسیم سلولی در مراحل اولیه تشکیل دانه را به .... سیتوکنین در بخش های مختلف سنبله و همچنین انواع ..... برای تعیین تراکم بوته مناسب بوته و مقدار مصرف کود نیتروژن بر الین. های ...... جهت خرد کردن کلوخه ها ص ...... سپس به وسیله غربال و.

چت آنلاین

چگونه یک سوپراستار بازاریابی شبکه ای شویم؟

ﻫﺎﻱ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﻭ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ. ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ .... ﻣﺜﻼﹰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭﺗﺎﻥ، ﺭﻭﺵ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ، ﺭﻭﺵ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻳﺎ ... ﺧﻮﺭﺩ، ﻧﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ..... ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺑﻮﺗﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭ ...... ﺷﻨﻴﺪﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﻧﺪ ﻏﺮﺑﺎﻝ ﮐﺮﺩﻥ.

چت آنلاین

نقره - انجمن علمی ریخته گری ایران

نامحدودی معرفی می كند كه نه تنها در اثر استفاده كاهش نمی يابد،. بلکه افزايش نيز پيدا ...... با توجه به تجهيزات موجود )كوره زمينی و بوته ای(، قابليت ذوب فلزات. آهنی، غير آهنی و همچنين ..... است كه به تناوب انجام می گرفت و پس از كوبيدن، غربال ميشده. است.اما كاشانی ..... پس از خرد و آسياب كردن در كوره ای با دو دمنده حرارت. داده ميشد،سرب بخار...

چت آنلاین

روش های تکثیر بذر در گیاهان دارویی خصوصیات نشاء خوب جهت انتقال ...

بـراي خـارج کـردن نشـا از خاك، بیـل یا بیلچه را بـه طور کمي مـورب در خاك فرو ... به چه دلیلي در روش بذرپاشي، سبزشدن و رشد بوته ها یکنواخت نیست؟ ..... امـروزه گلخانـه بـا پوشـش شیشـه ای از پرهزینـه تریـن انـواع گلخانـه ها اسـت . ...... هنـوز بـا بقایـای گیاهـی مخلوط بوده و جداسـازی بیشـتر از طریق باد افشـان کردن)خرمـن( و غربال کردن.

چت آنلاین

بیماری سیلیاک - etsEQ

در اين كتاب سعی شده عالوه بر معرفی بيماری و جنبه های مختلف آن و با توجه به اهميت رژيم غذای در بيماران ... چگونگی آماده كردن برخی از آنها در دسترس عالقمندان قرار گيرد. ...... غربالگـری کمبودهـای تغذيه ای: تراکم اسـتخوان، آنمـی فقرآهن، ...... می توان در اين كيك از نصف فنجان گردوی خرد شده استفاده كرد. ...... 1 بوته كامل حدود 15-20 حبه. سیر.

چت آنلاین

شهرستان مبارکه - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان

ﻃﻮل اﻧﻮاع ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق. (. ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ. ) ...... ﻫﻠﻮ، اﻧﮕﻮر، ﺑﻮﺗﻪ ﭼﺎي و ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪي و اﻧﻮاع درﺧﺘﺎن ﻏﻴﺮﻣﺜﻤﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺗﺒﺮﻳـﺰي و ﺳـﭙﻴﺪار، ﻧﺒﺎﺗـﺎت داﻳﻤـﻲ .... اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮرد. ﻛﺮدن ﻛﻠﻮﺧﻪ. ﻫﺎي ﺧﺎك و زﻳﺮ ﺧـﺎك ﻛـﺮدن ﺑـﺬر و ﻛـﻮد ﻣـﻮ. رد. اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد ...... ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺗﻠﻄﻴﻒ ﻫﻮاي ﺷﻬﺮ و ﻏﺮﺑﺎل ﺑﺎدﻫﺎي ورودي ﺷﻬﺮ.

چت آنلاین

گندله سازی و زينترينگ - فکور صنعت تهران

گندله سازی و زينترينگ. آهن اسفنجی (فرایند تولید – آنالیز و مزایای آن نسبت به آهن قراضه ) فناوری تولید آهن اسفنجی1 برای احیا گندله در کشور ایران از تکنولوژی...

چت آنلاین

كدهاي ISIC

90, تن, 14101212, استخراج انواع سنگ لاشه آذرين ودگرگون. 91, تن, 14101213, استخراج .... 280, تن, 15111910, اب كردن وتصفيه چربي حيواني وتوليد روغن وپيه صنعتي ...... 6065, دستگاه, 29231113, بوته هاي بزرگ ذوب (پاتيل) ... 6088, دستگاه, 29241214, ماشين الات خرد كردن مواد ...... 8783, عدد, 36991313, انواع غربال والك دستي.

چت آنلاین

تصاویر برداشت برنج در گیلان | دسترنج پر برکت - کارناوال

30 آگوست 2017 ... در آغاز، کار با آماده کردن شالی ها شروع می شود، هر گروه و خانواده ای که می خواهد ... سفید کردن برنج رفته و در نهایت دستگاه غربال و الک کردن، برنج آماده را تحویل شالیکاران می دهد. ... به هنگام درو، کشاورزان بوته های برنج را با دست چپ و از ساقه می گیرند و .... نوع برنج هستند که در گیلان کشت شده و قیمت نسبتا بالایی دارند.

چت آنلاین

تصاویر برداشت برنج در گیلان | دسترنج پر برکت - کارناوال

30 آگوست 2017 ... در آغاز، کار با آماده کردن شالی ها شروع می شود، هر گروه و خانواده ای که می خواهد ... سفید کردن برنج رفته و در نهایت دستگاه غربال و الک کردن، برنج آماده را تحویل شالیکاران می دهد. ... به هنگام درو، کشاورزان بوته های برنج را با دست چپ و از ساقه می گیرند و .... نوع برنج هستند که در گیلان کشت شده و قیمت نسبتا بالایی دارند.

چت آنلاین

579 K

ي ﺧـﺮد. ﺮا ﺷـﺪ. و ﮔـﺮوه. ﺖ زراﻋﻲ. ت ﻣـﻮرد. ﻫـﻮاﻳﻲ،. ﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ . ﺗـﻨﺶ. رﻳﺸـﻪ،. ﺮان ﻧﻴﺰ ﺳﻄﺢ. ﻈﺮ از. 30 .... زﻧﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ، ﺑﺮاي ﻏﺮﺑﺎل ژﻧﻮﺗﻴﭗ. ﻫﺎي. ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺗﻨﺶ اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺗﻲ ﺑﺮاي. ﺟﻬﺖ. دار ﻛﺮدن راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ .... ﺑﻮﺗﻪ. ﻫﺎ در ﻫﺮ ﮔﻠﺪان. اﺑﺘﺪا از ﺳﻄﺢ ﺧﺎك ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و اﻧﺪام. ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﺟﻬﺖ. اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي وزن ﺧﺸﻚ و ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﺑﻪ ..... ﺧﺸﻜﻲ ارﻗﺎم ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد.

چت آنلاین

مجله علوم گياهان زراعي ايران، - Magiran

تاثير كاربرد مايكوريزا و برادي ريزوبيوم بر عملكرد و اجزاي عملكرد سويا در مقادير مختلف كود نيتروژن محمدعلي ابوطالبيان* ، معصومه مالمير صص 901-911 چکيده مشاهده...

چت آنلاین

اصل مقاله (524 K) - بوم شناسی گیاهان زراعی

۱۰ یا موچیا (۱۹۹۴) پیشنهاد کرد که در اصلاح و معرفی ارقام جدید گیاه. برنج افزایش ... (۲۰۰۲) و یاداوا و ساین (۱۹۹۸) ارتفاع بوته از صفات تأثیر گذار بر عملکرد دانه. محسوب می شود و ... برای غربال جوامع گیاهی و بهبود عملکرد می باشد. ۱۳۴۲ از .... سفید و براق کردن برنج قهوه ای،. جداسازی دانه .... به راحتی خرد و یا بعضا آرد می شوند. بالاترین...

چت آنلاین

راهنمای کشت و پرورش توت فرنگی - ایران صنعت

10 سپتامبر 2013 ... ارقام توت فرنگی به گروه ارقام بهاره یعنی بوته هایی که در سال یکبار ... البته هزینه‌های اضافی که برای پیش رس کردن ایجاد می‌شود به علت قیمت بیشتری که محصول نوبرانه دارد جبران خواهد شد. ... با کود حیوانی خشک غربال شده و یک قسمت شن باشد، استفاده می کنند. .... کسب و کارهای خرد صنایع دریایی حمایت می شوند.

چت آنلاین

قم در مسیر تاریخ (5)/«نگاهی به زبان و لهجه مردم قم»

کتابخانه · معرفی کتاب ... در این ترجمه چند کلمه به لهجه محلی قدیمی قم به چشم می خورد کههنوز هم در میان قمی ها متداول است و از .... گُنْدَل (با ضمه گ و سکون نون و فتحه دال و لام آخر) = بوته پنبه که هنوز پنبه آنبیرون .... بیختن (بر وزن ریختن) = غربال کردن .

چت آنلاین

زبان و ادبیات فارسی - 7 - زبان عامیانه، اصطلاحات و ضرب المثل های فارسی

زیر بته عمل آمدن بی پدر و مادر بودن، بی فرهنگ بودن. زیر بغل کسی ...... دفتر کل دفتری که در آن انواع کلیه معاملات و خلاصه ی هر کدام را در آن وارد می کنند ..... دود چراغ خوردن زحمت کشیدن، تحمل رنج کردن، استخوان خرد کردن ...... چشم ِ غربال سوراخ های غربال.

چت آنلاین

حنظل چیست؟ + خواص آن در طب سنتی و عوارض مصرف - باشگاه خبرنگاران

23 آگوست 2018 ... معرفی حنظل ... بوته های این گیاه معمولا بسیار میوه می دهد، دانه هایی که در داخل این میوه ها وجود دارد ... جالب است بدانید؛ روایت نحوه پر کردن دندان با روغن حنظل در حلیه ... پوست هندوانه ابوجهل را گرفته و آن را خرد کنید و مختصر روغنی(کنجد یا .... آقازادگی؛ پدیده‌ای خطرناک/ در هر فتنه بخش عظیمی از افراد انقلابی غربال شدند.

چت آنلاین

یزد - سازمان میراث فرهنگی

معرفی استان : .... معرفی جاذبه های تاریخی-فرهنگی : ...... عربونه و دایره زنگی به خانة عروس رفته و او را برای گردش و در كردن نحسی روز سیزده، به باغ و سبزه زار می برند.

چت آنلاین

آواز مي‌خوانم و قلمزني مي‌کنم - روزنامه اطلاعات

12 دسامبر 2017 ... گل و بوته ، صورت‌زنی ، چنگ و اسلیمی، رشته‌کاری یا منبت‌کاری ... برای آماده کردن ظروف برای قلمزنی، باید درون آنها را پر از قیر کنیم و برای آماده کردن جام ... گچ هم باید الک و غربال شود تا سنگ‌هایی که در آن است، جدا شود و یکدست و نرم شود. ... کارمان دست نزنیم رنگ دوده و خاکه ذغال به خورد ظرف می رود و دیگر پاک نمی شود.

چت آنلاین

ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ وﯾﺮوﺳﯽ ﻋﺼﺎره در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾ - گیاه پزشکی - دانشگاه ...

26 فوریه 2016 ... ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻏﺮﺑﺎل. ﮔﺮي ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ ... ﺑﻮﺗﻪ. ﻫﺎي. Nicotiana tabacum var. Turkish. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ. TMV. ﺟﻬﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ ... وﺳﯿﻠﻪ آﺳﯿﺎب ﺧﺮد ﮔﺮدﯾﺪ ... ﻫﺎي آﻟﻮده و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺗﯿﺘﺮ وﯾﺮوس، ﻧﻤﻮﻧﻪ. اي را آﻟﻮده .... ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ از ﺗﮑﺜﯿﺮ وﯾﺮوس ﻣﻌﺮﻓﯽ. ﺷﺪه ﺑﻮد.

چت آنلاین

تحمل بوته برای ابزار و ماشین آلات - GMC

ابزار قدرتمند امروزی ، ماشین ابزارهای خودکار ، و ماشین آلات, ساده انواع, ساده; موتور ماشین; . فروش انواع ماشین ... سنگ آهن در خرد کردن و غربال بوته - تولید کننده سنگ, در .

چت آنلاین

بیماری سیلیاک - etsEQ

در اين كتاب سعی شده عالوه بر معرفی بيماری و جنبه های مختلف آن و با توجه به اهميت رژيم غذای در بيماران ... چگونگی آماده كردن برخی از آنها در دسترس عالقمندان قرار گيرد. ...... غربالگـری کمبودهـای تغذيه ای: تراکم اسـتخوان، آنمـی فقرآهن، ...... می توان در اين كيك از نصف فنجان گردوی خرد شده استفاده كرد. ...... 1 بوته كامل حدود 15-20 حبه. سیر.

چت آنلاین

گل محمدی - شرکت زرین گیاه ارومیه

عده ای دیگر از محققان نیز ایران را مبدا گل محمدی معرفی کرده اند. ... در تکثیر جنسی هنگامی که رنگ این میوه ها سرخ شدند آنها را برداشت کرده و در یک ظرف ریخته و خرد می کنند. پس از غربال کردن دانه ها را خشک نموده و به منظور افزایش قوه رویشی انها را تحت ... تشکیل پاجوش ها روی پایه های جوان نیز از عواملی است که سبب ضعیف شدن بوته ها و...

چت آنلاین

آموزش کاشت و نگهداری تمشک ( +خواص میوه ) – بوستان

7 ژوئن 2018 ... انواع تمشک که در شمال ایران به چشم می خورد دو نوع است : نوع اول تمشکهای دانه ریز ... آبیاری تمشک : بوته های تمشک به خشکی خاک حساس اند. ... را انتخاب و پس از جدا کردن از گوشت به کمک شیر آب و غربال بذرها را در سایه خشک می کنند در...

چت آنلاین

کارخانه های تلفن همراه خرد کردن مخروط مورد استفاده برای فروش ایالات ...

استفاده کارخانه سیمان قابل حمل برای فروش ایالات متحده آمریکا: معرفی سلاح های کمری و ... اروپا خرد کردن غربالگری برای فروشاستشاري سنگ های تلفن همراه خرد کن...

چت آنلاین

ﻫﺎ در ﺳﻪ زﻣﯿﻦ ﺟﻨﮕﻠﯽ، ﭼﺮاﮔﺎﻫﯽ و ﮐﺸﺎورزي آﻟﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺪاري - مجله مدیریت خاک و ...

15 ژانويه 2016 ... ﻫﻮاﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ... ﻣﻌﺮﻓﯽ. ﺷﺪﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، راﺑﻄﻪ. رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﭘﺎﯾﺪاري ﺧﺎﮐﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ. ﺑﻪ(. ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫ. ﺪف. ) ... ﺧﺮد ﺷﺪن ﺧﺎﮐﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ و آزاد ﺷﺪن ﻣﺎده. آﻟﯽ.

چت آنلاین

تنظیمات کمباین جهت برداشت کلزا و روش های برداشت آن | کمباین داران ...

لیست قیمت نقدی و تسهیلاتی کمباین ها و تراکتور های موجود در تعاونی .... مرحله اول زمانيكه محصول از ساقه برش مي خورد و روي زمين رديف مي گردد بايد رطوبت هوا زياد نباشد ... محلی برای خشک کردن بوته ها مناسب است که صاف و حتی المقدور داری کف پوش ... اندازه شبكه هاي غربال ها ( الك هاي كاه درشت ) حدوداً روي 8 ميلي متر و الك هاي دانه روي 3 تا...

چت آنلاین

تحمل بوته برای ابزار و ماشین آلات - GMC

ابزار قدرتمند امروزی ، ماشین ابزارهای خودکار ، و ماشین آلات, ساده انواع, ساده; موتور ماشین; . فروش انواع ماشین ... سنگ آهن در خرد کردن و غربال بوته - تولید کننده سنگ, در .

چت آنلاین

راهکارهای کشف درون اشخاص در کلام امام علی (ع) - خبرگزاری میزان

27 نوامبر 2017 ... درست مانند بوته و كوره هاى معمولى كه طلاى ناب را در آن مى آزمايند و يا سياه ... يكديگر مخلوط و غربال خواهيد شد (تا خالص از ناخالص در آيد و پيروان حق از...

چت آنلاین

پلی تکست - دانشگاه گلستان

و معرفــی شــرکت هــای دانــش بنیــان ســعی شــد تــا انگیــزه ای بــرای تــاش و پشــتکار بیشــتر ایجــاد. شـود. حـال امیـد ... ماننــد برگ هــا، بوته هــا و درخت هــا را 100 ... اینکـه، آنهـا نیـاز بـه پیـدا کـردن ترکیبـی بودنـد .... مقطعــی اســت کــه دانشــجو محــک مــی خــورد. ... امـا امـروزه اکثـر غشـاها آلـی و5یـا غربـال مولکولـی کربـن )CMS( 4)MOF(.

چت آنلاین

شکل

فاکتورهایی نظیر اندازه دانه ها ، متراکم کردن پودر باوزن مخصوص باال و .... اضمحالل این قبایل این روش هم به بوته فراموشی سپرده شد و علم متالورژی پودر برای توسعه .... به جریان مذاب صورت می گیرد و سرعت زیاد گاز باعث خرد شدن فلز مذاب و تولید جریانی از .... عمل فشردن پودر در قالب توسط یکی ار انواع قالب های پرس)با ساختر کلی سمبه.

چت آنلاین

شاهنامه فردوسي(گزيده تحليلي، تشريحي شاهنامه)

2 آگوست 2011 ... در بخش اول اثر حاضر نويسنده به شرح حال و زندگاني فردوسي و معرفي آثارش ... است بيش از هزار سال حاصل خرد و انديشه عالمان و عارفان و عاشقان اين سرزمين با ... اعتبار هنري آن است وگرنه سرانجام در غربال زمان و مکان و بوته آزمايش روزگاران ... ترويج دين بهي، به بند کردن او، هفت خوان و کشتن گرگسار و زن جادو، فرستادن...

چت آنلاین

هفته داغ استارتاپی شتابدهنده هاردتک - شنبه ۱۷ شهریور ۹۷ - ایوند

معرفی روش پیاده سازی ناب ... مدل کردن مدل کسب وکار به عنوان یک سیستم ... که بازار دارد با محصولی که در قفسه خاک می خورد، توجه به فرآیند توسعه آن باشد. ... ایده پردازی و غربال کردن ایده‌ها; طراحی محصول; بررسی و تحلیل اقتصادی محصول; تست محصول ... به بوته آزمایش گذاشتند،بعد از چرخش های احتمالی به یک مدل تکرار پذیر ،مقایس...

چت آنلاین

ترجمه و شرح خطبه 16 نهج البلاغه؛ بخش اول: امتحان امت اسلامی | موسسه ...

لَتُغَرْبَلُنَّ: تصفيه خواهيد شد، چنانكه هنگام غربال كردن، گندم از نخاله جدا ميشود. .... و آلوده شدن به انواع هوسها و شهوات و گناهان، گرفتار مجازاتهاى دردناک الهى شدند، بنگريد! ... السلام) در دلهاى گروهى مؤثر نيفتاد و باز هم از بوته امتحان سيه روى بيرون آمدند. ..... بهم خواهيم خورد و چونان محتواي ديك جوشان درهم و برهم خواهيد گشت تا پايين‌نشينانتان...

چت آنلاین