تصاویر الکتریکی رانده سیم دو لایه مش روی صفحه نمایش ارتعاشی

دانشکده علوم ارتباطات - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد ...

56, طراحی کنترل مدل پیش بین مبتنی بر مدل دارای عدم قطعیت (sMPC) دولایه .... 111, تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز در معابر و مکان های عمومی (outdoor-indoor) .... 148, مخفی کردن تصویر در روش های مبتنی بر دامنه فضایی با استفاده از .... 181, ارایه یک روش جدید برای تخصیص کانال با رویکرد خوشه بندی در شبکه های مش بی سیم چند...

چت آنلاین

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری - همایش های ایران

شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه ..... تخمین هدایت الکتریکی و کل املاح محلول آب بااستفاده از مدلسازی شبکه عصبی .... مطالعه پارامتریک رفتار خرابی شبکه های دو لایه قطری جهت دستیابی به رفتار ... و پیکسل مبنا جهت شناسایی ساختمان در تصاویر قدرت تفکیک بالای ماهواره ای.

چت آنلاین

مقالات - سوری الکتریک

27 آوريل 2018 ... دو سیم-پی وی سی عایق کابل های اولیه، شناخته شده توسط علامت تجاری ..... هنگامیکـــه د بی خروجی از پمپ ها زیاد شـود ارتعاش د ر بوسترپمپ نیز زیاد می شود و ... پمپ ها و الکتروموتورهــا باید روی یک شاسی مناسب قرار گیرند تا از ارتعاش و حرکت ...... طراحی شده، توسط هوا یا بخار، و یا با یک کمربند رانده شده توسط موتور.

چت آنلاین

5 و3 ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت واﻧﺖ وﯾﻨﮕﻞ - نیرو خودرو آسیا

و3. 5. ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ. –. ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي دﯾﺰﻟﯽ. دوﮐﺎﺑﯿﻦ. –. ﺗﮏ ﮐﺎﺑﯿﻦ. ﺗﮏ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ. –. دو دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ... اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺘﺎﻧﺪارد، دﺳﺘﮕﺎه ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدرو و ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ وﻟﻮازم اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﺳﺮاﺳﺮ ... و ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻮاي. راﻧﻨﺪه. 2. -. ﮐﻠﯿﺪ ﭼﺮاغ ﻫﺎ. 3. -. ﺻﻔﺤﻪ. ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ. 4. -. ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺮف ﭘﺎك ﮐﻦ و ﺷﯿﺸﻪ ﺷﻮر. 5 ..... در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ راه اﻧﺪاز. اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. (. ﮐﻼچ. ﺑﺮﻗﯽ)وﺿﻌﯿﺖ. 2WD. را. اﯾﺠﺎد. ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﺮاغ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه.

چت آنلاین

دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي راﻧﻨﺪه ﮐﺎوه ﮐﺸﻨﺪه ﮐﺎﻣﯿﻮن KT420

ﺻﺪاﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ، ارﺗﻌﺎﺷﺎت ...... زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﯿﻠﯽ داغ اﺳﺖ، اﺳﺘﺎرت زدن ﻣﺠـﺪد ﻣﺠـﺎز ﻧﯿﺴـﺖ ﻣﮕـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ دو دﻗﯿﻘـﻪ ﺻـﺒﺮ ﮐﻨﯿـﺪ و در. اﯾﻨﺼﻮرت ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ ... اﻣﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﺮ روي ﺗﻮان، دور ﻣﻮﺗﻮر و دﯾﮕـﺮ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ..... ﭼﺮاﻏﻬﺎي راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻔﺤﻪ آﻣﭙﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدي روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﺷـﻮﻧﺪ ... ﻧﻤﺎﯾﺶ. ﻣﯽ دﻫﺪ . ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ. ﺷﺮاﯾﻄﯽ دور ﻣﻮﺗﻮر ﻧﺒﺎﯾﺪ. درﻣﺤﺪوده ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﺷﺪ . دورﻣﻨﺎﺳـﺐ و اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣﻮﺗـﻮر ﮐـﻪ.

چت آنلاین

تحلیل ارتعاشات لوله توسط آباکوس | مرجع آموزش نرم‌افزارهای مکانیک

22 مه 2016 ... با ما همراه باشید تا روش تعیین فرکانس‌های ارتعاشی در مودهای مختلف برای یک لوله را بررسی کنیم. ... صفحه اصلی آباکوس مثال‌های کاربردی آباکوس تحلیل ارتعاشات لوله توسط آباکوس ... برای ایجاد یک مش منظم و اصولی پیشنهاد می‌کنیم از ابزار Partition (که ... پیشنهاد مطالعه: آنالیز ستون تحت بار دو بعدی با آباکوس.

چت آنلاین

اﻟﺴﯿﺮ آﻫﻦ ﺳﺮﯾﻊ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روﺳﺎزی راه

ﻓﻬﺮﺳﺖ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روﺳﺎزی راه آﻫﻦ ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ. I. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ. ﻋﻨﻮان. ﺻﻔﺤﻪ ...... ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺨﺘﯽ در ﻣﺤﻞ ﺧﺎﮐﺮﯾﺰﻫﺎی ﻣ ...... و ﺑـﺴﺘﺮ زﯾـﺮ آﻧﻬـﺎ، ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﻣﺸ .... ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺎرﺑﺮ ﺧﺎﮐﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺒﻮر ﻗﻄﺎر در ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺧﺎﮐﺮﯾﺰ ...... ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . اﻣﺎ در ﯾﮏ ﺗﻘ. ﺴﯿﻢ. ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ. ،. روﺷﻬﺎی اﺣﺪاث را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه رﯾـﻞ ...... ﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺑﯿﻦ راﻧﻨﺪه ﻧﯿﺰ.

چت آنلاین

وبلاگ تخصصی کامپیوتر و عمران

استوانه ای بتنی توپر، پیش ساخته و قطور رانده شده با جک ... چکش های ارتعاشی به کمک جرم های دوار با خروج از مرکزیت کار می کنند و ضربات قائم بر سر شمع وارد می کنند. ... این شیوه زیاد معمول نیست و فقط در لایه های نازک سنگ های مستحکم استفاده می شود .... پانلهای سبک که کمترین زمان را جهت نصب احتیاج دارند، از دو ورق سیم مش موازی...

چت آنلاین

تناسـب ابزار بـا بـدن ضـروری است - دانشگاه علوم پزشکی یزد

مردان، این زنان بودند که مش اغل سخت را به خود ... و ابزار الکترونیکی دستی در طول روز به طور مکرر بروز می کند. ... و چشمان شما با قسمت بالایی صفحه نمایش در یک ..... رعایت اصول ایمنی در سیم کشی برق ساختمان . .... دو شاخه ارگونومی کار و ارگونومی محصول، طبقه بندی می شود. .... ال ف: حرکت کردن راننده و مس افران نکته اصلی.

چت آنلاین

ﻳﻨﺪﻫﺎ ﺮﺁ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎ

ﮔﭻ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ، ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﮔﭻ ﺭﺍ ﺑﺮﺵ ﻣﻴﺪﻫﺪ ..... ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻛﺸﺶ، ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺧﻂ ﻛﺸﺶ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ...... ﺳﺮ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺳﻴﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺧﻄﺮﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻭ ﺭﻧﮕﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻴﺴﻪ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ. ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸ ...... ﻻﻳـﻪ ﺍﻭﻝ ﻭ. ﺩ. ﻭﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻭ ﻻﻳﻪ ﺁﺧﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ . .18. ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻚ ﻭ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﺩﺳﺘﺎﻥ ...... ﺭﺍﻧﺪﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ.

چت آنلاین

مجموعه مقالات چهارمین همایش .pdf

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺳﻲ ﺗﻲ ﺍﺳﻜﻦ. 3189. 35 ... ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﺩﻭ. ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎﺯﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﭼﺎﻩ ﺩﺭ. ﻣﺨﺎﺯﻥ ﮔﺎﺯ. ﻣﻴﻌﺎﻧﻲ. 3099. 9 ..... ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻨﻔﺬﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﺳﻴﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺮﻙ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﻜﺴﺖ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻜﻲ .... ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺭﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﮔﻞ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .]7[ ...... ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﻱ xy. ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ. ﭼﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻣﺶ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮﺩ . .2,2,2.

چت آنلاین

مقالات - سوری الکتریک

27 آوريل 2018 ... دو سیم-پی وی سی عایق کابل های اولیه، شناخته شده توسط علامت تجاری ..... هنگامیکـــه د بی خروجی از پمپ ها زیاد شـود ارتعاش د ر بوسترپمپ نیز زیاد می شود و ... پمپ ها و الکتروموتورهــا باید روی یک شاسی مناسب قرار گیرند تا از ارتعاش و حرکت ...... طراحی شده، توسط هوا یا بخار، و یا با یک کمربند رانده شده توسط موتور.

چت آنلاین

درسنامه تهویه مکانیکی نوزاد

ﺻﻔﺤﻪ. ﻓﺼﻞ. ﻣﻘﺪﻣﻪ .1. اﺻﻮل ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ. رﯾﻪ .2. ارزﯾﺎﺑﯽ دﯾﺴﺘﺮس ﺗﻨﻔﺴﯽ .3. ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي. ﺗﻨﻔﺴ .... ﺣﺠﻢ ﺟﺎري ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞ را در ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻔﺲ ﺿﺮب ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ، ﺗﻬﻮﯾﻪ دﻗﯿﻘﻪ اي آﻟﻮﺋﻮﻟﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ . ﺗﺼﻮﯾﺮ ...... و ارﺗﻌﺎش. 3: ﺑﺎ دو. روش ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ دﺳﺖ ﺟﻬﺖ درﻧﺎژ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻧﻮزاد ﻓﺸﺎر وارد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دق ﮐـﺮدن و ...... اﮔﺰوﺳﯿﺘﻮز ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ آﻟﻮﺋﻠﻬﺎ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﺪه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯿﻠﯿﻦ ﺗﻮﺑﻮﻟﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

چت آنلاین

زﺑﺎن ﺳﺎده - دانشکده مهندسی مکانیک

8 ژانويه 2018 ... ﻣﻮاد را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺧﻮد در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘ ﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد. در اداﻣﻪ ﯾﮏ .... ﻫﺎ». ﺑﺎ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻨﺜﯽ اﺳــﺖ. ﻫﺮ دو. ﺣﺪوداً داراي ﺟﺮم ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻫﻢ. « ﻧﻮﮐﻠﺌﻮن. » ..... ﻣﺎدي را دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮون ارﺗﻌﺎش ﮐﻨﻨﺪه، ﺑﻠﮑﻪ وﺟﻮد اﻟﮑﺘﺮون را در ﯾﮏ ﻣﻮﺿـﻊ. ﻣﺸـﺨﺺ ...... ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺳﻄﻮح اﺗﻤﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر اﺗﻢ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ)، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ... ﮐﻪ در آن ﺻﻔﺤﻪ اﺗﻢ ﻫﺎ در.

چت آنلاین

آزﻣﺎﯾﺶ داﯾﻼﺗﻮﻣﺘﺮی در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ

ﺗﻮان ﺑﻪ آزﻣﺎ. ﯾ. ﺶ ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﺎﻧﺪارد،. ﻧﻔﻮذ ﻣﺨﺮوط، ﺑﺮش ﭘﺮه، ﺑﺎرﮔﺬار. ی. ﺻﻔﺤﻪ، داﻧﺴ. ﯿ. ﺘﻪ در ﻣﺤﻞ، ﭘﺮﺳ. ﯿ. ﻮﻣﺘﺮ. ی. ، دا ...... ﺮ دو ﺗﮑﻪ. ﺗﺤﺖ ﻧ. ﺮوﯿ. ی. ﯿ ﻣﻌ. ﯽﻨ. ﺑﻪ داﺧﻞ زﻣ. ﯿ. ﻦ راﻧﺪه ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ. 30. ﺳﺎﻧﺘ ...... ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ . در ا ..... ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﺳﯿﻢ. ﻫﺎ .... دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎ. ی ﺣﻔﺎر ﺑﺮای ﺧﺎک. ﻫﺎ. ﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻠﻮه. ﺳﻨﮓ و ﯾﺎ ﻻﯾﻪ. ﻫﺎ. ی ﺳﺨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮر. د. ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ،. ﯾ ز ...... ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺿﺮﺑﻪ و ارﺗﻌﺎش از ﻗﺒ.

چت آنلاین

ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ آﺑﻴﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر (ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮ

1 فوریه 2015 ... ﺷﻤﺎره ﺑﻨﺪ و ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ. .2 ... ﻫﺎي آﺑﻴﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ..... ﺳﻴﻢ. ﻛﺸﻲ. و ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮﻗﻲ. 50. 2-11-7-. ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ و ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﻫﺎ .... ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك ... ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻴﺎري ..... ﻣﺸﺨﺼـﺎت اﺻـﻠﻲ ﭘﻴﻤـﺎن ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻮﺿـﻮع، ﻣﺒﻠـﻎ، ﻣـﺪت و ﻣﺸﺨﺼـﺎت. دو ﻃﺮف. ﻗﺮارداد. در آن ﺑﻴﺎن.

چت آنلاین

بسم ﷲ الرحمن الرحيم

هﺰار و ﻳﮏ ﻧﮑﺘﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ. ۵. ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﻋﻨﻮان. ﺻﻔﺤﻪ. ﻓﺼﻞ ﻳﻚ: ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺗﺎق ﻋﻤﻞ. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ...... ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪ ﮔﺎزﻫﺎ در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎرا و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮ. ﻳﻪ رﻗﻴﻖ ...... ﻫﺪف از اﺳﻜﺮاب، ﭘﺎك ﻛﺮدن آﻟﻮدﮔﻲ دﺳﺖ و ﺳﺎﻋﺪ و ﺣﻔﻆ ﻻﻳﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد د ...... ﻓﻴﺒﺮﻳﻼﺳﻴﻮن (ارﺗﻌﺎش ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﻜﺮر ﻋﻀﻠ ... روي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ..... ﻗﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎر و ﻳﺎ ﺳﻴﻢ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺣﻴﻦ ﻓﻴﻜﺲ ﻧﻤﻮدن ﺳﻮراخ ﻧﺸﻮد.

چت آنلاین

راهنمای هنرآموز نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونیکی

و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه،. عکس برداری، .... کتاب راهنمای هنرآموز در دو بخش تدوین شده است. بخش نخست مربوط...

چت آنلاین

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی ...

4 سپتامبر 2010 ... Based on the required activate torques of the rollers, an electric 74 W ..... ﻛﻮد، واﺣﺪ ﻛﻮﺑﻨﺪه، ﻣﻮزع دﺳﺘﮕﺎه و ﻣﺨﺰن در ﺣﺎل ارﺗﻌﺎش ﺑﺬر ...... ﻫﺎي ﺧﺎك ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل از ﯾﮏ ﺻـﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿـﺪ ...... ﻻﻳﻪ. ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از دو ﻧﻮع دوﻻﻳـﻪ و ﺳـﻪ ...... ﺷﺪه در زﻣﺎن ﻣﺸ ..... آزﻣﻮن ﻓﺸﺎري، ﺑﺮﺷﺘﻪ ﻛﺮدن، ﭘﺴﺘﻪ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺑﺮﻃﻴﻔﻲ ...... ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﺎرﺟﻲ، ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ، ﺳﻴﻢ.

چت آنلاین

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا - ایمنی ، محیط زیست - شرکت ملی پالایش و پخش

ﺑﺮﺍی ﻣﺜﺎﻝ، ﺻﻔﺤﻪ ..... ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺣﻔﺎﺭی. ❖. وﺭوﺩ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﺘﻪ. ❖. ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ. ❖. ﮐﺎﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. 1. Lock tag and try ... ﺩﺭ. ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮔﯿﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺑﯿﺮوﻥ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ...... ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ. ،. ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻥ. ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ. ﮐﺮﺩ. ﺗﺎ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﭘﺎﺭﮔﯽ،. ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ. ، ﺗﺎ ﺷﺪﮔﯽ و. ﺳﺎﯾﺮ. ﻣﺸ. ﮑﻼﺕ ﺁﻥ. ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ .... ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎی ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺩﺳﺘﯽ ﻗﺎﺑ. ﻞ ﺣﻤﻞ. ،. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺩو ﺷﺎﺧﻪ و ﭘﺮﯾﺰی ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍی. ﺳﯿﻢ. ﺍﺗﺼﺎﻝ.

چت آنلاین

ترانسفورماتور قدرت - Electrical - BLOGFA

20 آوريل 2011 ... هر دو درجه ناميزان سازي ، مسدود كردن (بلوكه كردن) هارمونيك ها از خازن ها را تضمين مي كنند. .... آنکه هارپ سیستم فوق الاده پیشرفته تری است که همان لایه های زمین را می تواند با ...... نويز الكتريكي فركانس بالا اغلب ناشي از سيم پيچهاي موجود در خانه و محل كار ... همانند آنچه در صفحه نمايش تلويزيون مشاهده مي كنيم و يا از راديو مي...

چت آنلاین

ليست پايان نامه - دانشگاه اصفهان

34, موجود - کارشناسی, 1367, دكتر نعمت بخش, آقاجري، فرهاد, تحقيق در عمليات, 1/33 ..... دكتر كامران زماني فر, اسفندياري، محسن, مطالعه، طراحي و پياده سازي دو الگوريتم موازي ..... نرم افزار كاربردي ويرايش و نمايش متون و تصاوير گرافيكي اسكن شده, 1/329 ...... زمان بندی در شبکه های مش بی سیم همکار مبتنی بر IEEE 802.11 با استفاده از...

چت آنلاین

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

15 مه 2018 ... آدرس پست الکترونیکی: ..... روشی جدید برای نهان نگاری کور تصاویر سطح خاکستری بااستفاده از تبدیل .... یک ژنراتور القایی سه فاز مجزای جدید با دو سیم پیچ در استاتور با ... مطالعه تاثیر نسبی فشار گاز آرگون بر صفحه نمایش پلاسمایی ...... تحلیل ارتعاشات آزاد ورق های کامپوزیتی چند لایه با تعبیه الیاف...

چت آنلاین

ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و راﻫﻨﻤﺎي ﻫﺎي آﺑﻲ ﺳﺪﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻧﻴﺮوﮔ

ﻫﺎي ﻣﺸ. ﺨﺼﻪ. " Vee. " ﺷﻜﻞ ژﻧﺮاﺗﻮر آﺑﻲ. 59. ﺷﻜﻞ. 3-4-. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﻨﺤﻨﻲ. ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺗﻮرﺑﻴﻦ .... ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع زﻳﺎد ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات، ...... ﻃﻮرﻛﻠﻲ دو ﺧﻂ ﻣﺸﻲ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ، ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻣﻲ ...... ﺳﻴﻢ. ﭘﻴﭻ. اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. -. ﺷﻴﺮ ﺗﺮﻣﺰ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺎﺷﺪ. -. ﻻﻣﭗ ﻧﻤﺎﻳﺶ ...... ﻻﻳﻪ ﻧﺮﻣﻪ زﻏﺎل روي.

چت آنلاین

ﻫﻨﺮ دورﻧﮕﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي آﯾﻨﺪه در دﻧﯿﺎي ﺑﺎ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ

5 آوريل 2005 ... ي ﺗﻼش ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر در دﺳـﺘﺮس ﻗـﺮار دادن ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در دو. دﻫـﻪ. ي ...... اي ﮐﻪ. روزي ﻣﺜﻞ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ؟ " در. ﺻﻔﺤﻪ. ي. ﻧﻤـﺎﯾﺶ راﯾﺎﻧـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﭼـﺸﻤﮏ. زدن. ﻫـﺎ و.

چت آنلاین

Digest-F | moein entez - Academia.edu

در نتیجه ، بهم ریختگی و تداخل برخی از حروف به دلیل حذف این تصاویر می باشد . ..... Hot Wire اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺗﺤﺮﻳ ﻻﻳﻪ ﻣﺮزی ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻐﺸﻮش ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺨﺖ در ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺎد ﺑﻪ ﮐﻤ ١٢٢۴ .... ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺪار ﻫﯿﺪروﻟﯿ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺸﺘﺎور ﺗﺮﻣﺰی را در دو ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ... ﮐﻪ روش ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﻻت ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ دارد و در ﺻﻮرت رﻓﻊ ﻣﺸ ﻼت آن ﻣ...

چت آنلاین

بهمن ۱۳۸۷ - پورتال تخصصی مهندسی عمران و معماری - BLOGFA

پورتال تخصصی مهندسی عمران و معماری - ارائه هر گونه مقاله و تحقيق و کمک در انجام ... تصویر ... پانلهای سبک که کمترین زمان را جهت نصب احتیاج دارند، از دو ورق سیم مش موازی ... در یک ساختمان واقعی، ساکنین، هرگز در اثر ریزش دیوار ها و صفحه های بتونی ...... در این پانل ها یک عایق پلی استایلن داریم، شبکه مش در دو لایه داریم، یک وادار های...

چت آنلاین

ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ

3 ژوئن 2010 ... روﺷﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺻﺮﻓﻪ. ﺟﻮﺋﻲ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ. « ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ. » ﻋﻨﻮان. ﺻﻔﺤﻪ. ﻓﺼﻞ. – 1. روﺷﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ..... رﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ ﺷﺪه ...... ﺷﻤﺎي ﺳﺎده ﻳﻚ رﺗﻮر ﻗﻔﺲ ﺳﻨﺠﺎﺑﻲ ﻛﻪ در دو اﻧﺘﻬﺎ ، ﻣﻴﻠﻪ. ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻠﻘﻪ. ﻫﺎي ...... ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮق در ﻳﻚ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ...... ﺣﺮﻛﺎت ارﺗﻌﺎﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ دارﻧﺪ . در ...... ﺳﻤﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺮون راﻧﺪه ﻣﻲ. ﺷﻮد ...... ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻻﻳﻪ.

چت آنلاین

ارتینگ، چاه ارت ، جوش کدولد ، بنتونیت

+ نوشته شده در جمعه دوم دی ۱۳۹۰ ساعت 3:56 توسط علیرضا مردانی | نظرات ... دمای فولاد داخل بتن، که با یک لایه بتنی با ضخامت ۲٫۵ سانتی متر پوشیده شده است، به ۵۰۰ درجه ..... مقاومت الكتريكي ماده UPVC بسيار بالا بوده و بدون نياز به سيستم ارت ،خطر برق ..... 1- صفحه تصویر و خط افق و خط زمین را ترسیم میکنیم. ...... نمایش آمار کامل ».

چت آنلاین

سالنامه پژوهشي ۱۳۸۲ - دانشگاه سیستان و بلوچستان

ﺻﻔﺤﻪ. ﺗﻌﺪﺍﺩ. ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ. ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺴﻬﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ. ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺴﻬﺎﻱ ..... ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﺷﻴﺎ ﺩﺭ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ... ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﭘﺮﺳﭙﺘﺮﻭﻥ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻣ ..... ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﺛﺮ ﻏﻠﻀﺖ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺭﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﻟﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﺳﻪ ... ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ. ﻧﺤﻮﻱ. ﻛﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﺎ. ٤٠٠. ﻣﺶ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ.

چت آنلاین

تشدید عامل تخریب سازه ها بوسیله ارتعاشات | تشدید | رزنانس | رزونانس

1 آوريل 2018 ... در مقاله قبلی در ارتباط با ارتعاشات و مفهوم آن مواردی ذکر شد. در اینجا علت خرابی سازه ها در اثر ارتعاش و همین طور معایب و مزایای ارتعاشات موجود در...

چت آنلاین

Sheet1 - دانشکده مهندسی برق

23, 516, بررسی و مطالعه اندازه گیری دمای زیرلایه و لایه های در حین رشد به روش .... 101, 594, طراحی الکتریکی مقره های چینی با لعاب نیمه هادی, د. .... 169, 662, ناحیه بندی و جداسازی بافت های مغزی در تصاویر پزشکی با استفاده از روش عصبی-فازی, د. ..... 381, 874, محاسبه نیروهای مغناطیسی بین سیم پیچ های جریان در دو صفحه مسطح, د.

چت آنلاین

ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ

3 ژوئن 2010 ... روﺷﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺻﺮﻓﻪ. ﺟﻮﺋﻲ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ. « ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ. » ﻋﻨﻮان. ﺻﻔﺤﻪ. ﻓﺼﻞ. – 1. روﺷﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ..... رﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ ﺷﺪه ...... ﺷﻤﺎي ﺳﺎده ﻳﻚ رﺗﻮر ﻗﻔﺲ ﺳﻨﺠﺎﺑﻲ ﻛﻪ در دو اﻧﺘﻬﺎ ، ﻣﻴﻠﻪ. ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻠﻘﻪ. ﻫﺎي ...... ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮق در ﻳﻚ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ...... ﺣﺮﻛﺎت ارﺗﻌﺎﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ دارﻧﺪ . در ...... ﺳﻤﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺮون راﻧﺪه ﻣﻲ. ﺷﻮد ...... ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻻﻳﻪ.

چت آنلاین

ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و راﻫﻨﻤﺎي ﻫﺎي آﺑﻲ ﺳﺪﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻧﻴﺮوﮔ

ﻫﺎي ﻣﺸ. ﺨﺼﻪ. " Vee. " ﺷﻜﻞ ژﻧﺮاﺗﻮر آﺑﻲ. 59. ﺷﻜﻞ. 3-4-. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﻨﺤﻨﻲ. ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺗﻮرﺑﻴﻦ .... ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع زﻳﺎد ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات، ...... ﻃﻮرﻛﻠﻲ دو ﺧﻂ ﻣﺸﻲ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ، ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻣﻲ ...... ﺳﻴﻢ. ﭘﻴﭻ. اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. -. ﺷﻴﺮ ﺗﺮﻣﺰ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺎﺷﺪ. -. ﻻﻣﭗ ﻧﻤﺎﻳﺶ ...... ﻻﻳﻪ ﻧﺮﻣﻪ زﻏﺎل روي.

چت آنلاین

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد

210 - بررسی رفتار ارتعاشی قابها به کمک پارامتر های مودال تجربی (چکیده) .... 323 - بهینه سازی نرخ براده برداری در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی با استفاده از مدل ...... 1276 - مطالعه خواص الکترونی و اپتیکی نانو صفحه دو لایه ششضلعی بورن- ...... یک تراکتور بدون سرنشین براساس ارسال بی سیم تصویر ویدئویی (چکیده)

چت آنلاین

فولاد - آهن 20

از فولادی که تا ۰٫۲ درصد کربن دارد، برای ساختن سیم، لوله و ورق فولاد استفاده می‌شود ... این محصول ،فولادی است که توسط که توسط لایه نازکی از قلع آبکاری شده تا در ... آلیاژهای فولاد دو دسته‌اند: فولاد کم‌ آلیاژ و فولاد پُرآلیاژ. ... فولاد در هنگام عملیات آهنگری (فورج) و نورد گرم رفتار توردی از خود به نمایش ..... یک بخش صفحه انتخاب کنید.

چت آنلاین