گیاه proccesing قلع

عملکرد پژوهشی دانشگاه زابل در سال 1394

فرآیند و کارکرد گیاهی. 47. اثر شوری آب و کودهای آلی و شیمیایی. روی خصوصیات ریخت شناسی گاوزبان. اروپایی. پرویز یداللهی. –. محمدرضا اصغری پور.

چت آنلاین

بررسی خصوصیات رویشگاهی گل‌ماهور(Verbascum songaricum schrenk)

16 دسامبر 2015 ... در. زاﮔﺮس ﻣﺮﮐﺰي. اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ در. ﭘﻨﺞ. ﻣ. ﺤﺪوده. ﻣﺮﺗﻌـﯽ دره. ﺣـﻮض، ﻗﻬﯿـﺰ. ،. ورودي ﺳﻤﯿﺮم، ﻗﻠﻌﻪ. ﻗﺪم و دﻧﺎ ﮐﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ روﯾﺸﮕﺎه. ﻫﺎي ﮔﻞ. ﻣﺎﻫﻮر در اﺳـﺘﺎن. ﻫـﺎي اﺻـﻔﻬﺎن و...

چت آنلاین

نقش روی در گیاهان و علائم کمبود | خاکهای ایران

29 نوامبر 2017 ... روی یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاه است که مقدار آن در پوسته زمین حدوداً ۸۰ میلی گرم در کیلوگرم و مقدار کل آن در خاک از ۱۰ تا ۳۰۰ میلی گرم در...

چت آنلاین

بررسی عوامل مؤثر بر پدیده مهاجرت از بسته بندی های ... - تعالی بالینی

20 دسامبر 2015 ... ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ و داﻣﯽ. ،. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران، ... ﻫﺎي آﻟﯽ ﻗﻠﻊ. ،. ﮐﻠﺴﯿﻢ اﺳﯿﺪ. ﭼﺮب. ،. ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ. ،. ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ. اوره. ،. رزﯾﻦ. ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ. ،. ﻣﻨﻮﻣﺮ. وﯾﻨﯿﻞ. ﮐﻠﺮاﯾﺪ، ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ. اﺳﺘﺎﯾﺮن، ﻣﻨﻮﻣﺮ...

چت آنلاین

بررسی تغییرات کاربری اراضی طی دو دهه دوره زمانی - پژوهشنامه مدیریت ...

19 مه 2015 ... ... ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎري. ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ... ي آﺑﺨﯿﺰ ﻗﻠﻌﻪ ﺷﺎﻫﺮخ ﻃﯽ د. وره. ي زﻣﺎﻧﯽ. 1381 ..... ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ.

چت آنلاین

ﻫﻤﺪان - ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺧﺎك و ﮔﻴﺎه ﻛﻠﺰا در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟ

14 جولای 2013 ... ي. و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ رﻳﺸﻪ، اﻧﺪام. ﻫﻮاﻳﻲ و داﻧﻪ ﮔﻴﺎه و ﺧﺎك اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﺮب. در ﺧﺎك و ﮔﻴﺎه. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺟﺎده. ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ،. ﺑﻪ.

چت آنلاین

مقاله اثر آبیاری تابستانه و پوشش مالچ بر عملکرد کلاله خشک زعفران

حسین کریمی سه قلعه - دانشجو کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی-دانشگاه فردوسی ... کریمی سه قلعه, حسین؛ حسین انصاری و علی نقی بیضایی، ۱۳۹۴، اثر آبیاری ... اثر ریزگردها بر خصوصیات عملکردی گیاه نیشکر (Saccharum officinarum L.) در اهواز.

چت آنلاین

روستای تولون – ISLAMIC AZAD UNIVERSITY GERMI

تولون دارای مراتع سرسبز و پوشیده از انواع رستنی‌ها و گیاهان دارویی و گل‌های رنگارنگ و برکه‌ها و چشمه‌های آب سرد خودجوش مسکن اعصاب و روان و جویبارهای جاری است.

چت آنلاین

بررسی الگوهای اکتشافی ذخایر آهن اسکارنی در شمال شرق دلیجان ای با ...

7 ژوئن 2016 ... که شامل کانه. هاي آهن، مس، سرب و روي، قلع، .... داراي یون آهن،. زون. هاي گياهی، کانی. هاي ... طيفی پدیده. هاي. مختلف سطحی مانند سنگ، خاک و گياه و نيز به...

چت آنلاین

تأثیر کاربرد کودهای فسفره و همزیستی قارچ میکوریز با گیاه ...

1 سپتامبر 2015 ... ﺷﻤﺎﺭﻩ. ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭﭼﻬﺎﺭﻡ. /. ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ. ۱۳۹۴. ۳۹. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﮐﻮﺩﻫﺎﻱ ﻓﺴﻔﺮﻩ ﻭ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻗﺎﺭﭺ ﻣﻴﮑﻮﺭﻳﺰ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻩ ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮﺩﺍﻥ ﺑﺮ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺧﺎﮎ ﺁﻟﻮﺩﻩ. ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺁﻣﻮﺯﮔﺎﺭ. ۱*،. ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮﺭ.

چت آنلاین

دانشگاه سیستان و بلوچستان - صفحه شخصی رهبر رحیمی

كارشناسی , مهندسی شیمی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1349 ← 1354 كارشناسی ارشد , مهندسی شیمی طراحی فرایند , دانشگاه باث - انگلستان , 1355 ← 1357 دكترا , مهندسی...

چت آنلاین

Academic Staff: Behnaz Dahrazma - دانشگاه صنعتی شاهرود

Academic Qualification: Ph.D. in Civil Engineering Field of Study: Environmental Engineering University: Concordia University Academic Rank: Associate...

چت آنلاین

مروری بر اﺻالﺡ سﻄحی الیاف پشم به کمک فناوری پالسما و اثر آن بر ...

در این مقاله، مقاالت منتشر شده در زمینه اثرهای عملیات پالسما روی خواص فیزیکی و شیمیایی ... متأسفانه. در بســیاری از موارد رنگزاهای گیاهی فاقد بازده رنگی. زیاد بوده...

چت آنلاین

کیمیا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

از دیرباز تبدیل مس به طلا و ساخت داروی جاودانگی که به آن اکسیر نیز گفته می‌شده، بیشترین تلاش ... اکسیری که از مخلوط مواد معدنی و گیاهی و حیوانی بدست می‌آید.

چت آنلاین

ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻘﺪﻣﻪ

2 آوريل 2014 ... ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺴ. ﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ .... ﻗﻠﻌﻪ ﺟﻴﻖ. 09-37. 11-54. -20. ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ. اي ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ. 20. ﻣﺮاوه ﺗﭙﻪ. 55-37. 57-55 ..... آﺑﻲ ﮔﻴﺎه واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك.

چت آنلاین

فايل بروشور - صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور

وضعيت تغذيه اي گياه و تاثير آن بر برخي شاخصهاي کيفيت ميوه گوجه فرنگي، خيار و فلفل .... II بررسي کمپلکسهاي پالتين شامل ليگاندهاي کيليت فسفين و قلع.

چت آنلاین

نانـوالیاف - ستاد توسعه فناوری نانو

چالش نوآوری توليد نانوپوشش های چربی گریز پایدار روی سطوح فلزی یا شيشه ای ...... گیاه شود. وجود فیلم حــاوی نقاط کوانتومــی عاری از. کادمیم به کاربر اجازه می دهد تا...

چت آنلاین

ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺪﻣﻪ - تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

ﮔﻞ. ﻣﺎﻫﻮر. ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ. Verbascum phlomoides L. از. ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﯿﺮه .... ﺣﻮض و ﻗﻠﻌﻪ. ﻗﺪم ﺑﺮ. ﺗﺮﮐﯿﺐ. ﻫﺎي. ﮔﻞ. ﻣﺎﻫﻮر داﺷﺘﻪ. اﻧﺪ. (. Karimian, 2012. ). ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ...

چت آنلاین

ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺪﻣﻪ - تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

ﮔﻞ. ﻣﺎﻫﻮر. ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ. Verbascum phlomoides L. از. ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﯿﺮه .... ﺣﻮض و ﻗﻠﻌﻪ. ﻗﺪم ﺑﺮ. ﺗﺮﮐﯿﺐ. ﻫﺎي. ﮔﻞ. ﻣﺎﻫﻮر داﺷﺘﻪ. اﻧﺪ. (. Karimian, 2012. ). ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ...

چت آنلاین

مطالعات دورسنجي پهنه هاي دگرساني محدوده اكتشافي دهن قلعه، شمال باختري

TIR زیرسامانه داده هایي از سنگ ها، كاني ها و گیاهان ارائه مي دهد. زیرسامانه. در پنج باند13 ،12 ،11 ،10 و 14 عمل و قدرت تفكیكي90)Thermal Infra red(. متري حاصل مي كند.

چت آنلاین

مجتبی بنیادیان - دانشگاه شهرکرد

میکروبیولوژی مواد غذایی و باکتریهای بیماریزا منتقله از مواد غذایی، بیماریهای مشترک انسان و دام ، اپیدمیولوژی و بهداشت شیر و گوشت...

چت آنلاین

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - پژوهشهای زراعی ...

5 دسامبر 2017 ... ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺧﺰاﻋﯽ. اﺳﺘﺎد. -. ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ(داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ). اﻋﻀﺎي ... درﻫﻢ و ردﯾﻔﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و. اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻨﺠﺪ و ﻟﻮﺑﯿﺎ. ﺷﯿﻮا. ﻗﻠﻌﻪ. ﻧﻮﯾﯽ. -. ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ. ﮐﻮﭼﮑﯽ. -. ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ.

چت آنلاین

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﻣﺮزﻧﮕﻮش و اﺛﺮ آ

26 ا کتبر 2016 ... ،زﻫﺮه ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻮﺳﯿﺎﻧﯽ ... ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾ. ﯽ ﮐﻪ ﻏﻨﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨﻠﯽ و ﻣﻌﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه رﺷﺪ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ .... ﻣﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮔﺰارش.

چت آنلاین

چاپ - rtis.ut.ac.ir - دانشگاه تهران

بررسی غلظت فلوئور در خاک و گیاه در منطقه پشت کوه دشتستان، استان بوشهر. ... ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک منطقه معدن متروکه سرب- روی آی قلعه سی، جنوب...

چت آنلاین

مشاهده مقاله | سنتز نانومواد با استفاده از روش‌های سونوشیمیایی

امروزه واکنش های شیمیایی بسیاری با استفاده از امواج فراصوت انجام می شوند و از همین روی، روش های سونوشیمیایی متعددی نیز توسعه و گسترش یافته اند. یکی از...

چت آنلاین

اندازه گیری فلزات سنگین (کادمیوم، جیوه، روی، نیکل، قلع و آهن) در ...

میزان کادمیوم، جیوه، قلع، نیکل، روی و آهن بین نمونه های کنسرو کارخانه کرج و همدان و ... اثر فلز روی بر رشد و برخی از شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاه...

چت آنلاین

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎي، اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ - پژوهش‌های علوم و فناوری ...

24 نوامبر 2017 ... ﮔﯿﺎﻫﯽ. NDVI. در ﻣﺤﯿﻂ. GIS. ﺑﺮآورد. ﺷﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ: ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﺮآورد ﺷﺪه در ﺣﻮزه. ﺑﺮﺣﺴﺐ ..... ﻗﻠﻌﻪ. ﻗﺎﻓﻪ. و. ﮐﻮﻫﺴﺎرات. ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﮐﻪ. ﺑﺎﻟﻎ. ﺑﺮ. 14068. ﻧﻔﺮ. از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ. ﺑﺨﺶ. ﻣﺮﮐﺰي.

چت آنلاین

Myrtus communis L - دانشگاه علوم پزشكي لرستان

ﮔﯿﺎه. در. ﻃﺒﯿﻌﺖ. از. ﻋﻤﺪه. ﻋﻮاﻣﻠﯽ. اﺳﺖ. ﮐﻪ. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﺑﺮ. ﻣﯿﺰان. اﺳﺎﻧﺲ. و ﻣﻮاد. ﻣﻮﺛﺮه. ﮔﯿﺎه. ﺗﺎﺛﯿﺮ. زﯾﺎدي ..... ﻗﻠﻌﻪ. ﻧﺼﯿﺮ. ﭼﻮﺑﺘﺮاش. ﻧﻮده. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎزده. %اﺳﺎﻧﺲ. 75. 3/ a،b،c. 32. 4/ a،b،c. /6. 4 a،b،c. 05.

چت آنلاین

تأثیر کاربرد کودهای فسفره و همزیستی قارچ میکوریز با گیاه ...

1 سپتامبر 2015 ... ﺷﻤﺎﺭﻩ. ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭﭼﻬﺎﺭﻡ. /. ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ. ۱۳۹۴. ۳۹. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﮐﻮﺩﻫﺎﻱ ﻓﺴﻔﺮﻩ ﻭ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻗﺎﺭﭺ ﻣﻴﮑﻮﺭﻳﺰ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻩ ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮﺩﺍﻥ ﺑﺮ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺧﺎﮎ ﺁﻟﻮﺩﻩ. ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺁﻣﻮﺯﮔﺎﺭ. ۱*،. ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮﺭ.

چت آنلاین

صفحه خانگی - دانشگاه لرستان - صفحه خانگی عضو هیأت علمی

میرزایی قلعه، م.، رفیعی، ش.، کیهانی، ع.، امام جمعه، ز. .... همایش گیاهان دانه های روغنی، اصفهان، 2-1 مهر ماه، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1388. طاهری گراوند، ا.، گراوند، ف.

چت آنلاین

تعیین میزان سرب، کادمیوم، مس و آنتاگونیست های روی و کلسیم در شیر ...

میانگین سرب، کادمیوم، روی، مس و کلسیم اندازه گیری شده در شیر پاستوریزه ... به علت انتقال سرب از دستگاه ها و وسایل خط تولید و افزودنی هایی چون چربی گیاهی و یا...

چت آنلاین

ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﻮان • (Zea mays L.) اي ﻪـ داﻧ ﺮد ذرت ﻜـ ﻠـ ﺰ

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي آزادزي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺮ اﺟﺰاء ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻴﺎه. ذرت. )Zea Mays L(. o ...... ﮔﻞ ﺗﺎﺟﻲ. ) اﻋﻤﺎل ﺷﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ. ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك ﺑﻪ. 25. درﺻﺪ آب ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎك. رﺳﻴﺪ، ﻋﻤﻞ آﺑﻴﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ...... ﺗﻜﺮار در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﻴﻦ داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزي وراﻣﻴﻦ. –. ﭘﻴﺸﻮا اﺟﺮا ﺷـﺪ.

چت آنلاین

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﺳﻪ ﮔﻴﺎه ﮔﺸﻨ - مجله دانشگاه علوم پزشکی ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﺳﻪ ﮔﻴﺎه ﮔﺸﻨﻴﺰ، ﺑﻮﻣﺎدران و ﺷﻮﻳﺪ در .... ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ. آن در. اﻳﺮان،. ﺑﻪ. ﺻﻮرت. ﻃﺒﻴﻌﻲ،. در. ﻧﻮاﺣﻲ. ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎﺋﻴﻦ. ﻗﻠﻌﻪ،. ﺗﺒﺮﻳﺰ،. ﺧﺮاﺳﺎن. و. ﺗﻔﺮش. ذﻛﺮ. ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﺷﻮﻳﺪ.

چت آنلاین

داروﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ يﻪ ﻧﺎﻣ ﻓﺼﻞ - Journal of Herbal Drugs

ﻗﻠﻌﻪ ﻋﺴﮑﺮ ﺑﺮدﺳﯿﺮ،. ده ﺑﮑﺮي. ،ﺑﻢ. ﭼﺘﺮود،. ﺟﻮﭘﺎر،. ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ و ﺟﯿﺮﻓﺖ. ،. ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘ. ﺎن. ﻣﺨﺘﻠﻒ. از ﻧﻈﺮ. وﺟﻮد ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﺟﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ. ااي. ﺳﺖ ﮐﻪ در. ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ. 29. درﺟﻪ و.

چت آنلاین

حاتمی پور - پايگاه اطلاع رساني اساتيد

دانشگاه اصفهان | University of Isfahan. نام و نام خانوادگی : محمد صادق حاتمی پور. دانشکده : فنی و مهندسی. گروه آموزشی : مهندسی شیمی. آدرس پست الکترونیک...

چت آنلاین

ارومیه سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی - Iranblog

ای بر روی گیاه دارویی آویشن دنایی نشان دادند که مصرف. 3۵. تن در هکتار کود دامی سبب. بهبود وزن خشک اندام هوایی و میزان اسانس شد. آنها اظهار نمودند که اصالح خواص...

چت آنلاین